POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE ANDRZEJA DUBERA - Warszawa Kancelaria
15886
page-template-default,page,page-id-15886,page-child,parent-pageid-15829,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE ANDRZEJA DUBERA

I. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem wydanym dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 142/20 ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Dubera zamieszkałego w Warszawie, określił, że upadły jest osoba nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Michała Kędzierskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1292).

II. Jednocześnie w ww. postanowieniu Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

III. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. XIX GUp 758/20.

IV. Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

V. Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 758/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 132/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku pod pozycją nr 33244.