PORADY PRAWNE ON-LINE - Warszawa Kancelaria
15721
page-template-default,page,page-id-15721,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

PORADY PRAWNE ON-LINE

W celu uzyskania porady prawnej on-line prosimy o przesłanie za pośrednictwem formularza poniżej opisu sprawy oraz wskazanie pytania lub problemu.
W wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo proponowaną kwotę wynagrodzenia za poradę wraz ze wskazaniem danych do zapłaty.
Porada zostanie udzielona po zaksięgowaniu kwoty wynagrodzenia na koncie Kancelarii.
Kancelaria zastrzega sobie możliwość zadania Państwu dodatkowych pytań w przypadku konieczności doprecyzowania stanu sprawy.

W przypadku chęci uzyskania tradycyjnej porady prawnej zachęcamy do kontaktu - dane teleadresowe w zakładce Kontakt.

Regulamin

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki świadczenia drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Kędzierski z siedzibą w (01-494) Warszawie przy ul. Wolfkego 14 lok. 77, NIP 657-277-33-61 (dalej: „Kancelaria”) usług doradztwa prawnego i pomocy prawnej za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://www.warszawakancelaria.pl oraz zasady zawierania umowy o świadczenie usług na odległość i jej rozwiązania oraz odstąpienia od niej.
 2. Usługi świadczone przez Kancelarię mają na celu ułatwienie procesu uzyskiwania porad prawnych i dostępu do pomocy prawnej online.
 3. Usługi są świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 4. Kancelaria zobowiązuje się, że porad prawnych i pomocy prawnej online udzielał będzie radca prawny posiadający wpis na listę radców prawnych, zatrudniony lub współpracujący z Kancelarią. Każda porada prawna lub opinia lub komentarz będą opatrzone oznaczeniem imienia, nazwiska i numeru wpisu radcy prawnego na listę radców prawnych.

§ 2

 1. Porady prawne oraz pomoc prawna online udzielane będą osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (dalej: „Klienci”).
 2. Przed przesłaniem zapytania Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług wskazanych w § 3 jest akceptacja Regulaminu.
 4. Klientowi przysługuje prawo pobrania Regulaminu ze strony internetowej warszawakancelaria.pl oraz jego prawo do jego utrwalenia i kopiowania.

§ 3

Na porady prawne udzielane przez Kancelarię oraz pomoc prawną świadczoną  przez Kancelarię składają się następujące usługi online (dalej: „Usługi”):

 1. Opiniowanie dokumentów przekazanych przez Klientów (umów, pism itp.)
 2. Wydawanie opinii prawnych
 3. Udzielanie porad prawnych na podstawie stanu faktycznego oraz dokumentów przekazanych przez Klientów
 4. Przygotowanie dokumentów zamawianych przez Klientów (np. umów, regulaminów itp.)
 5. Sporządzanie pism procesowych i administracyjnych

§ 4

Przyjmowanie Usług do realizacji, ich rozliczanie i świadczenie (przekazywanie) jest dokonywane w następujący sposób:

a) Za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://www.warszawakancelaria.pl/porady-prawne-on-line/ Klient przesyła Kancelarii opis stanu faktycznego oraz zamówienie do realizacji; Klient powinien również wskazać czego ma dotyczyć Usługa; ponadto Klient powinien przesłać skany/zdjęcia dokumentów istotnych dla sprawy/problemu,

b) po analizie treści przesłanej przez Klienta Kancelaria ma możliwość przesłania Klientowi dodatkowych zapytań co do stanu faktycznego lub Prośby o przesłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania danej usługi,

c) po uzyskaniu przez Kancelarię niezbędnych informacji i dokumentacji Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość email zawierającą:

– potwierdzenie otrzymania dokumentów i treści,

– termin wykonania zlecenia,

– ofertę kwoty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia wraz z danymi do dokonania opłaty,

d) w przypadku zaakceptowania przez Klienta terminu wykonania Usługi oraz kwoty wynagrodzenia za Usługę, a tym samym akceptacji warunków umowy przez Klienta prześle on uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii prowadzony przez Bank BZ WBK S.A. zgodnie z następującymi danymi:

– Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kędzierski, ul. Wolfkego 14 lok. 77, 01-494 Warszawa

– numer rachunku bankowego 98 1090 1694 0000 0001 3519 1857

e) Kancelaria zrealizuje zlecenie po otrzymaniu od Klienta wynagrodzenia (w momencie zaksięgowania się kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowych Kancelarii) w terminie wcześniej ustalonym.

§ 5

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenia woli oraz powiadomienia pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Przesłanie przez Klienta treści zgodnie z § 4 ust. 1 a) Regulamin stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy przez Klienta.
 3. Kancelaria świadczy usługi za wynagrodzeniem wskazanym przez Kancelarii w wiadomości zwrotnej wskazanej w § 4 ust. 1 c).
 4. Kancelaria oferuje możliwość wystawiania faktur VAT na wniosek Klienta.
 5. Wynagrodzenie Kancelarii wskazywane w wiadomości zwrotnej wskazanej w § 4 ust. 1 c)podawane jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
 6. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Kancelarią zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta zapłaty umówionej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii na warunkach uzgodnionych pomiędzy Klientem a Kancelarią w korespondencji.
 7. W sytuacji, gdy Kancelaria nie będzie mogła wykonać Usługi niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

§ 6

 1. Klient oraz Kancelaria mogą rozwiązać zawartą Umowę w każdym czasie:
  a) bez podania przyczyn za trzydniowym okresem wypowiedzenia,
  b) z jednodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn,
  z zastrzeżeniem, że Kancelarii przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 2. Klient, będący konsumentem (dalej: „Konsument”) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy elektronicznej.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrotu płatności Kancelaria dokonuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonał w pełni Usługę (przesłała Konsumentowi treść porady lub projekt dokumentu lub pisma lub opinię prawną lub opinię na temat przesłanego przez Konsumenta dokumentu). Kancelaria informuje Konsumenta, że po wykonaniu Usługi przez Kancelarię (przesłaniu Konsumentowi treści porady lub projektu dokumentu lub pisma lub opinii prawnej lub opinii na temat przesłanego przez Konsumenta dokumentu) Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 7. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), Konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonaniem Usługi (przesłaniem mu treści porady lub projektu dokumentu lub pisma lub opinii prawnej lub opinii na temat przesłanego przez Konsumenta dokumentu), ma obowiązek zapłaty za pracę włożoną w realizację Usługi przez Kancelarię do chwili odstąpienia od Umowy (zapoznanie się z przesłaną dokumentacją i stanem faktycznym sprawy, analiza orzecznictwa i twierdzeń doktryny, przygotowywanie treści przedmiotu Usługi). Kwotę należnego wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do zakresu dokonanej części Usługi przy uwzględnieniu umówionej wynagrodzenia.
 8. Klient ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconego wynagrodzenia.
 9. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 10. W przypadku zastrzeżeń co do jakości Usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania zlecenia w formie wiadomości e-mail. Kancelaria ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 dni w formie wiadomości e-mail.
 11. Kancelaria gwarantuje i zapewnia, że radca prawny realizujący Usługę zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska w celu realizacji lub realizując Usługę.
 12. Kancelaria może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:

a) Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi albo przekaże niepełne informacje lub dokumentację z brakami uniemożliwiającymi świadczenie Usługi,

b) z okoliczności sprawy wynikało będzie, że w celu wykonania Usługi niezbędny będzie kontakt z Kancelarią, a nie będzie on realny.

§ 7

 1. W celu realizacji Usługi Klient powinien podać swoje dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Po dokonaniu płatności Kancelaria uzyskuje również numer rachunku bankowego Klienta. Przekazanie ww. danych Kancelarii jest dobrowolne, jednakże bez ich podania prawidłowe wykonanie usługi może być niemożliwe.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię jedynie w celu wykonania Usługi w momencie akceptacji Regulaminu,.
 3. Dane osobowe uzyskane przez Kancelarię będą chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz przetrzymywane z zachowaniem najwyższych standardów zachowania prywatności Klientów.
 4. Kancelaria po wykonanej usłudze nie będzie przetwarzała danych osobowych Klientów, z zastrzeżeniem wykonywania kolejnych Usług na rzecz Klienta.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 6. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąża Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi na skutek podania przez Klienta nieprawdziwych danych.

§ 8

Kancelaria oświadcza i zapewnia, że radcowie prawni świadczący Usługę posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

§ 9

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 7 listopada 2017 r. Kancelaria ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, przy czym zawiadomienie o mianach Regulaminu będzie dostępne na stronie warszawakancelaria.pl wraz ze wskazaniem konkretnych zmian. W przypadku zmiany Regulaminu po przesłaniu zapytania do Kancelarii Klienta obowiązuje wersja z dnia przesłania zapytania.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacja Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii, chyba że Klientem jest Konsument – w takim wypadku właściwym dla rozwiazywania sporów będzie sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.