NAKAZ ZAPŁATY I SPRZECIW W E-SĄDZIE - Warszawa Kancelaria
15755
post-template-default,single,single-post,postid-15755,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

NAKAZ ZAPŁATY I SPRZECIW W E-SĄDZIE

NAKAZ ZAPŁATY I SPRZECIW W E-SĄDZIE

Elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi osobny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych w prostych i nieskomplikowanych sprawach. Ma ono na celu ułatwienie i przyspieszenie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Postępowanie to, do momentu doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, odbywa się całkowicie elektronicznie i nie wymaga od powoda załączania do pozwu żadnych dowodów – wymagane jest jedynie sporządzenie listy dowodów.  W założeniu, elektroniczne postępowanie upominawcze ma na celu wezwanie pozwanego do zapłaty, a w sytuacji gdy ten nie zgadza się z twierdzeniami powoda może podjąć obronę poprzez złożenie sprzeciwu.

Brak obowiązku załączania do pozwu dowodów w praktyce oznacza, że sąd opiera się jedynie na twierdzeniach powoda zawartych w pozwie i w żaden sposób ich nie weryfikuje. Racjonalna ocena dowodów w tym postępowaniu jest niemożliwa nie tylko z powodu ich braku przy składaniu pozwu, ale wynika również z ogromnej ilości spraw rozpatrywanych przez e-sąd (czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny). W praktyce oznacza to, że powód może żądać kwot, które są zawyżone albo dochodzić długu, który mu nie przysługuje i uzyskać nakaz zapłaty. Osobną kwestią jest sytuacja, gdzie zadłużenie istnieje, jednakże jest przedawnione, ponieważ to pozwany musi zgłosić sądowi zarzut przedawnienia, co może zrobić najwcześniej na etapie sprzeciwu.

Kodeks postępowania cywilnego zapewnia pozwanemu możliwość obrony przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu przez e-sąd. Pozwany ma możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pamiętać jednak trzeba, że termin na dokonanie tej czynności to dwa tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem.  Jeżeli w tym terminie sprzeciw nie zostanie złożony lub wysłany pocztą, nakaz zapłaty uprawomocni się, a sprzeciw wniesiony po terminie zostanie odrzucony. Stąd też ważne jest, aby już w momencie otrzymania korespondencji z sądu podjąć odpowiednie działania. Prawidłowo wniesiony sprzeciw sprawi, że sprawa zostanie rozpoznana merytorycznie i na podstawie dowodów, a jednocześnie umożliwi zaprzeczenie twierdzeniom powoda i udowodnienie swoich racji przez pozwanego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu w terminie nakaz zapłaty traci moc w całości (jest uznany za nieistniejący), a e-sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej, czyli do sądu właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego. Po przekazaniu sprawy sąd zobowiązuje powoda m.in. do przesłania wskazanych wcześniej w pozwie dowodów, a następnie dowody te są doręczane pozwanemu, który dostaje również możliwość wypowiedzenia się co do wszystkich faktów przedstawionych przez powoda oraz załączenia swoich dowodów w odpowiedzi na pozew. Wyznaczony zostanie również termin rozprawy – słowem rozpocznie się klasyczny proces w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku braku wniesienia sprzeciwu w terminie, nakaz zapłaty uprawomocni się i powód będzie mógł uzyskać klauzulę wykonalności. Nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, a więc podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Także jeżeli nie mamy pewności, że dług, którego zapłaty żąda powód jest zasadny lub istnieje prawdopodobieństwo, że zadłużenie to jest przedawnione albo z innych przyczyn powód nie może go skutecznie dochodzić przed sądem, należy podjąć obronę i złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Na skutek prostego i niewymagającego udowodnienia roszczeń sposobu składania pozwów, elektroniczne postępowanie upominawcze stało się również niestety sposobem na masowe dochodzenie często nienależnych lub nieistniejących roszczeń. Ponadto wierzyciele niekiedy wskazują niewłaściwy adres pozwanych, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu zapłaty na skutek tzw. „doręczenia zastępczego”. Problemom występującym w tym postępowaniu zostanie poświęcony osobny wpis, jednakże mają one również niebagatelny wpływ na problematykę poruszoną powyżej. Istnieje prawdopodobieństwo, że pozwany dowie się o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnemu dopiero z korespondencji od komornika lub wręcz z zajętego przez komornika rachunku bankowego. Taka sytuacja jest możliwa właśnie z powodu „doręczenia” nakazu zapłaty na adres, pod którym pozwany już nie mieszka lub w skrajnych przypadkach na adres, z którym pozwany nie miał nigdy nic wspólnego. W takiej sytuacji również możliwe jest zawieszenie oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego, jednakże wymaga to od pozwanego natychmiastowej reakcji i złożenia odpowiednich pism komornikowi i sądowi. Kwestia obrony przed egzekucją toczącą się na podstawie nakazu zapłaty, którego rzekomy dłużnik nigdy nie otrzymał również zostanie opisana w jednym z dalszych wpisów.

W razie otrzymania nakazu zapłaty lub dowiedzenia się o toczącej się wobec Państwa egzekucji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Dokonamy bezpłatnej wyceny sprawy,  zaproponujemy podjęcie odpowiednich działań i wskażemy szanse na wygraną w sprawie.